i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 高班畢業禮總綵排便條
 
 
日期 : 2020-07-03
 
 
內容:-
 

有關高班畢業禮總綵排事宜

 

 敬啟者﹕

    為讓高班畢業禮得以更順利進行,本園訂於本年七月十日(星期五)為

畢業禮總綵排,有關詳情如下﹕

  • 活動日期﹕七月十日(星期五)
  • 集合時間﹕下午二時三十分
  • 集合地點﹕路德會呂祥光中學球場側門口
  • 放學時間﹕下午四時正
  • 放學地點﹕路德會呂祥光中學球場側門口
  • 服    飾﹕整齊校服

 *上午時段照常回校上課

 

此致

高班家長

 

校長︰林月好啟

     二零二零年七月三日

rpfile